Anonymous of Holland            -A Dutchman in Korea-

    Helo welcom 2 my websight

De Ideale Staat

Op het moment worden we doodgegooid met filosofie en democratie op de uni, dus vandaar dat ik mijn idee van de ideale staat maareens in woorden heb vervat:

Democratie is een leugen

De enige echte democratie is directe democratie, een democratie waarbij het volk bijeenkomt om over elke beslissing zijn stem uit te brengen. Is de staatsschuld te hoog? Referendum. Onderwijs budget vaststellen? Referendum. Bepalen hoeveel treinen er op het traject Breda-Maastricht moeten rijden? Referendum.
Dit is natuurlijk onmogelijk in de huidige samenleving; elke burger zou elke minuut van de dag moeten stemmen en velen zullen niet stemmen op onderwerpen die hen niets kunnen schelen. Daarom heeft Nederland, en vele andere landen, een representatief stelsel in het leven geroepen.
Een stelsel waarbij, volgens de schoolboeken, ‘het volk’ invloed uitoefent op het bestuur van het land, door te stemmen op door politieke partijen opgestelde lijsten van kandidaten. Niet government by the people, zoals in een directe democratie, maar government for the people.

Maar hoe kan het dat de huidige samenleving hier geen vraagtekens bij zet? Hoe kan het dat wij blind geloven wat de schoolboeken schrijven? Hoe kan het dat we niet inzien dat ‘het volk’ in deze zogenaamde ‘democratie’ geen enkele vorm van zeggenschap heeft?
Elke 4 jaar lopen we naar het stembureau om onze stem ‘uit te brengen’. En dat was het. En zelfs dan heeft het volk nog geen invloed. Het kan zomaar zijn dat de grootste partij niet gaat regeren met de enagrootste partij (wat dus blijkbaar ‘de wil van het volk’ was; gezien daar de meeste mensen op gestemd hebben) maar met drie veel kleinere partijen, omdat dat nu eenmaal het beste uitkomt voor de belangen van die partij. En dan nog durven ze zichzelf democratisch te noemen, te stellen dat ‘het volk heeft gesproken’. Het volk heeft allereerst nieteens gesproken, maar zijn stem aangepast, gemutileerd en verwrongen om hem door de door ons politiek stelsel opgerichte nauwe paadjes naar een van de mogelijke opties te vertalen en vervolgens wordt die al verwaterde en indirecte stem ook nogeens blatant genegeerd.
Als dit democratie voor moet stellen, wat is dan dictatuur?

‘Het volk’, demos, is niet alleen de meerderheid van het volk, maar elke individuele burger. Heeft een individuele burger invloed op het beleid? Nee. Zelfs een grote groep burgers heeft geen invloed, totdat het een dusdanig grote groep wordt dat ze weer als meerderheid te beschouwen valt. Als jij het niet eens bent met een wet, of met een streekplan voor je buurt, dan heb je je er maar aan te houden, want de meerderheid heeft gesproken. Als je moslim bent, en een radicaal rechtse partij wint de verkiezingen glansrijk, dan heb je het land maar te verlaten, want de meerderheid heeft gesproken. Als je het niet eens bent met de oorlog in Irak, dan heb je je er maar bij neer te leggen, want jouw, onze, overheid heeft besloten zijn steun toe te zeggen.
Dat brengt mij op een andere grote illusie van onze ‘democratie’, namelijk dat het kiezen van een partij of een persoon betekent dat het volk deze partij of persoon legitimeert om beslissingen te maken, en dat zij het zodoende eens zijn met die beslissingen. Indirect zijn het onze eigen beslissingen? Wat een scherts!
Ten eerste heb ik waarschijnlijk al nieteens gestemd op deze overheid die mij zou vertegenwoordigen en ten tweede doen politici, als ze eenmaal gekozen zijn, zelden wat ze beloofd hebben. Hoe durft een land, waarbij 150 man wel even uitmaakt wat het volk wil, zichzelf democratisch te noemen? Dit is niets meer dan een vermomde aristocratie, verzwakt door het feit dat de aristocraten onderling verdeeld zijn.

Indirecte democratie is overigens net zo min een wijze keuze voor een staatsvorm. Verkiezingen lopen uit in een populariteitsstrijd, politici worden door coalitievorming van hun slagvaardigheid ontdaan en worden teveel gestuurd door de grillen van het moment.

De oplossing
Zo kom ik tot de enige logische conclusie dat directe democratie niet werkt, en indirecte democratie zowel geen democratie, als onhandig is.

Niet om te zeggen dat democratie iets is waar naar gestreefd moet worden, in tegendeel zelfs. Geef het volk de macht en het wordt een grote chaos. Ze zijn als een mierenhoop zonder leider, een wirwar van individuele meningen, geen van allen bereid om samen te werken, allen vervuld met zichzelf.
Want de mens is egoistisch, zijn hele wezen bestaat uit de drang naar zelfbehoud, waar nodig ten koste van alle anderen. De mens heeft geen moreel kompas, geen notie van rechtvaardigheid, buiten wat voor hemzelf rechtvaardig lijkt.
Als ik arm ben, dan is het rechtvaardig te stelen. Als ik geslagen wordt, is het rechtvaardig terug te slaan. Als ik onderdrukt wordt is het rechtvaardig een oorlog te ontketenen. De mens denkt niet aan zijn medemens zolang hij daar zelf geen belang bij heeft. Hij beschermt zijn zoons en dochters, opdat hij kan doorleven in hun vorm, beschermt zijn vrouw omdat dat door zijn maatschappij is voorgeschreven.
Alle moreel die de mens uit zichzelf denkt te hebben is door de maatschappij opgelegd. De Universele Rechten van de Mens zijn niet universeel, ze zijn niet zelf evident. Als ze dit wel waren zou iedereen het ermee eens zijn, zou niemand vrouwen verkrachten, niemand mensen tot slaven maken,  niemand zijn kinderen slaan. De moderne mens denkt dat mensen in hun hoofd een stemmetje hebben, een moreel besef, wat hen influistert dat deze dingen ‘fout’ zijn, maar waar was dat stemmetje een aantal eeuwen of in sommige gevallen slechts decennia geleden? Als deze rechten universeel zijn, hoe komt het dan dat de Europeanen vroeger geen enkele twijfel hadden over het feit dat slavernij goed is, dat het altijd al zo bedoeld was? Hadden zij het verkeerd? Hadden zij dit morele besef, wat volgens de huidige wereldleiders intrinsiek is en dus altijd heeft bestaan, niet, of konden zij het simpelweg niet horen?
Deze denkwijze is het resultaat van onze samenleving. Wij zijn beter dan wat we vroeger waren, we zijn beter dan moslims, beter dan chinezen. Wat wij doen, denken, eten, drinken, uitkotsen en uitschijten is beter dan welk ander politiek systeem, filosofie, culinaire opvatting, kots en schijt van welk ander werelddeel of tijdsperk dan ook.
Denk je niet dat ze daar 200 jaar geleden precies zo over dachten?
Denk je niet dat ze daar in het Midden-Oosten precies zo over denken?
Als je dit niet in kunt zien ben je een volslagen idioot.
De enige reden dat wij de behoefte hebben ons ‘moreel’ te gedragen is omdat wij hebben bepaald wat ‘moreel’ is en dit proberen op te leggen aan eenieder die ons pad kruist. Zodra je geboren wordt, wordt je ‘intrinsieke morele besef’ erin gestampt. Je moet je ouders (je leiders) gehoorzamen, je moet een ander niets aandoen wat je ook zelf niet zou willen ondergaan, geweld is geen oplossing, etc. De enige reden dat wij geloven dat democratie ‘goed’ is, is omdat dat ons met de paplepel is ingevoerd. De enige reden dat ik iemand met een spelcomputer niet gewoon vermoord als ik hem wil hebben, is omdat ik van mijn geboorte al ben aangeleerd dat dit moreel verwerpelijk is.

De mens is dus van nature egoistisch, en als gevolg handelt elk individu in zijn eigen belang. Als je het volk zou laten regeren zou elk individueel lid van dat volk dus in zijn eigen belang stemmen, zonder enig gedachte aan wat goed zou zijn voor ‘de rest’.
Daar komt nog bij dat ‘het volk’, zoals Plato al zei, niet bekwaam is om zichzelf te regeren. Het is simpelweg te dom. Loop eens door de stad en het zal je opvallen hoeveel in de leegte starende niemanden je tegenkomt, kijk naar de binnenlandse politiek en je zult zien hoe dom de meningen van kleine groepen mensen kunnen zijn en kijk naar Amerika om te zien hoe dom de meningen van grote groepen mensen kunnen zijn.
En het woord ‘kunnen’ gebruik ik alleen om mensen niet te hard tegen de schenen te s
choppen. Mensen zijn dom, vooral in grote groepen. De gemiddelde Nederlander maakt zijn AOW-geld het liefst nu meteen op, en dat zou een land, of zelfs een wereld, moeten regeren? Simpelweg al vanwege het feit dat ‘het volk’ een samenraapsel van egoistische onderdelen is, is al genoeg reden om het niet te laten regeren, maar zelfs al ware het dat niet, dan is het wel te dom om in te zien wat goed is voor zichzelf.
Nu begin ik een beetje als Rousseau te klinken, maar ik stel niet voor het volk een ‘volonté general’ op te leggen en iedereen die daarvan afwijkt te ‘heropvoeden’; ik stel niet voor dat alle macht bij een absolute vorst komt te liggen zoals bij Hobbes. Wat ik voorstel lijkt het meest op Plato’s idee van de ideale staat.

De ideale Staat
Echter, in tegenstelling tot Plato, lijkt het mij het best om voor elk ‘kernonderwerp’ drie van de beste deskundigen aan te stellen als wetgever voor dat gebied, in plaats van het handjevol filosofen van Plato.
Geldzaken worden door financiele deskundigen behandeld, verkeerszaken door infrastructurele planners, onderwijszaken door onderwijsdeskundigen, etc. De financiele kern geeft het nationaal budget aan en verdeelt het over de andere kernen. Die kernen kunnen niet opkomen tegen de beslissing van de financiele kern, want zij weten wat financieel het beste is en zijn opgeleid om dit te weten.
Telkens als een erkend (daar kom ik later op terug) ‘nieuw talent’ op een bepaald kerngebied zich aandoet, vervangt deze maximaal een keer per jaar dat lid van de kern die het langst zittende is, om machtsconcentratie te voorkomen.
Om deze reden is ook elke kern gelijk. Er is geen ‘hoogste
macht’
om geschillen te beslechten, aangezien er geen ruimte is voor geschillen om te ontstaan. Elke kern heeft absolute macht binnen zijn gebied en de andere kernen hebben dat te respecteren.
Ook het volk, wat immers niet weet wat goed voor zich is, heeft geen enkel recht zich te verzetten of kernleden voor te dragen. Zij hebben een beperkte rol in het erkennen van deskundigen (daarover hieronder meer) maar daar eindigt hun invloed.

Over toetredende kernleden wordt door alle kernen gezamenlijk gestemd. Elke kern heeft 1 stem, en de kern waartoe een nieuw lid toetreedt heeft 3 stemmen. Zo wordt door deskundigen op elk vakgebied vastgesteld of in casu sprake is van een deskundige die het verdient toe te treden tot de cirkel (het wetgevende orgaan, bestaande uit de afzonderlijke kernen) of van iemand die door het volk misschien als deskundige wordt afgeschilderd, maar dit niet is.
De selecte van de originaire deskundigen geschiedt door te kijken naar de media. Alle deskundigen (door de media als zodaning aangeduid) komen bijeen en ieder krijgt, na een lang debat waarin elke deskundige aan eender welke andere deskundige alle vragen mag stellen die hij wil, 1 stem waarmee hij niet op zichzelf mag stemmen. De deskundigen met het hoogste aantal stemmen zijn voorgedragen voor de kern. Vervolgens stemmen alle deskundigen nog een keer op die mogelijke kandidaten, totdat er slechts drie overblijven die de desbetreffende kern gaan vormen.
De selectie van nieuw toetredende deskundigen gebeurt op eenzelfde wijze, alleen wordt, zoals vermeldt, per geval door de media voorgedragen, gestemd door de cirkel in zijn geheel.

Zoals gezegd bestaat elke kern uit drie deskundigen, die alle beslissingen met betrekking tot het vakgebied van de kern nemen. Middels overleg zal er altijd een meerderheid in de kern ontstaan, daar de deskundigen (in tegenstelling tot het volk) goed opgeleide mensen zijn die zich laten sturen door de rede en het algemeen belang van het volk, waar ook zij deel van uitmaken.
Geen van de kernleden staat namelijk boven de wet, al hoeven zij zich niet jegens het volk te rechtvaardigen. In hun prive-leven kunnen zij net zo goed de wet overtreden en zullen zij dezelfde straffen ondergaan als eender welke burger. In hun afwezigheid zal een plaatsvervangend deskundige in hun naam optreden.
Ookal zijn de kernen geen verantwoording schuldig aan het volk, ze zijn dit wel aan elkaar. Als 2/3de van een kern of 1/2de van de cirkel van mening is dat een cirkellid zijn taak niet naar behoren vervult, kunnen zij hem of haar uitstoten. Een uitgestoten lid kan nimmer meer deelnemen aan de cirkel.

Elke deskundige kan geacht worden redelijk te zijn en het algemeen belang te dienen, juist door het geit dat zij beter zijn dan de rest van het volk. Zodoende zullen zij nooit hun macht misbruiken en altijd handelen op de wijze die het best is voor hun onderdanen. In het geval van een ‘rotte appel’ blijft daar altijd de uitsluitingsprocedure en het feit dat de macht van elke kern beperkt is tot een klein deel van de samenleving.

Als uitvoerende macht zullen voor elke provincie veiligheidskernen worden aangesteld, met elke zeven leden, samengesteld uit de bovenlaag van het politiecorps. Zij zullen, net als in het huidige systeem, de wet handhaven.
Het leger blijft zijn huidige positie, afgescheiden van de politie, behouden, onder leiding van een militaire kern in de cirkel.
De rechtsprekende macht blijft ook behouden. Het systeem van rechtbanken, hoven en de Hoge Raad blijft zoals het is, met de toevoeging van enkele specialistische hoven voor economische- en overheidszaken, met mogelijkheid tot uitbreiding. Hierover beslist de rechtsspraak kern, doch zal het voor hen niet mogelijk zijn dit systeem af te schaffen.

Op deze manier hoeft het volk zich niet meer bezig te houden met zaken waar ze onkundig over zijn, hoeven ze zich niet meer druk te maken over het welzijn van de staat en niet over hun eigen welzijn, wat het hoogste goed is voor de cirkel.
De cirkel regeert in het belang van het volk, en dient het volk, zonder beperkt te worden door de gelimiteerde capaciteiten van het volk.
Dit is waarlijk de Ideale Staat.

8 comments on “De Ideale Staat

 1. Zinzi
  9 November 2008

  Leuk stuk! Enkele kanttekeningen:

  Sinds wanneer zijn die deskundige zulke goede mensen die geen eigenbelang nastreven, niet gaan konkelen achter de schermen, niet het systeem plat leggen door systematisch dwars te liggen. En sinds wanneer zijn drie mensen genoeg om alle invalshoeken van een zaak te benaderen? Stel nou dat drie VVD-achtige mensen zijn het ‘beste’ zijn op economisch gebied en dus een economische kern vormen, en dus een VVD-achtig economische beleid gaan vormen, en linke ideeën over economie dus helemaal niet aan bod komen, ook niet meer aan bod kunnen komen omdat de VVD-achtige deskundigen niet op dat soort mensen stemmen, is het dan nog eerlijk?

  “Elke deskundige kan geacht worden redelijk te zijn en het algemeen belang te dienen, juist door het geit dat zij beter zijn dan de rest van het volk.” zeg je. Sinds wanneer gaat redelijkheid gelijk op met deskundigheid en ‘beter zijn’? Domme mensen zijn niet per definitie onredelijker dan slimme mensen. Erg slimme/deskundige mensen zijn zéker niet per definitie redelijk.

 2. Niec
  9 November 2008

  Wow was dit zomaar in je vrije tijd of moest het voor school?

 3. Zinzi
  10 November 2008

  School kan inspirerend zijn. ;)

 4. Gemma
  11 November 2008

  “Elke deskundige kan geacht worden redelijk te zijn en het algemeen belang te dienen, juist door het [i]geit[/] dat zij beter zijn dan de rest van het volk”

  Geen schapenhorror meer voor jou, meneertje.

 5. Zinzi
  17 November 2008

  Wel rellen maar niet discussi”eren? … Ga eens op mijn vragen in!

 6. Richard LIVE FROM UNI
  17 November 2008

  Mja, ben ik nietmeer aan toegekomen dit weekend. Volgend weekend zal ik je humoren =p
  Overigens is dit uit vrije beweging Nicole, m’n brein wil af en toe bepaalde onderwerpen niet loslaten -.-‘

 7. Richard LIVE FROM UNI
  26 November 2008

  Dus kheb m’n opdracht al af en moet nu nog ‘n uur wachten tot ‘t volgende college begint, dus kzal eindelijk eens reageren op Zinzi.
  Eigenlijk heb ik me er “op z’n filosoofs” makkelijk vanaf gemaakt door te stellen dat deskundigen automatisch ook redelijk en onzelfzuchtig zijn. Plato deed het, Rousseau deed het en die ene andere filosoof die ik me even niet kan herinneren ook. In realiteit is er nu eenmaal geen ideale samenleving mogelijk omdat mensen fucking klootzakken zijn en altijd alleen maar aan zichzelf denken. Maarja, dat is weinig interessant om over te schrijven.
  Ik denk however wel dat deskundigen /minder/ geneigd zullen zijn hun eigenbelang na te streven dan gewone mensen, omdat ze beter de ‘grand scheme of things’ in kunnen zien. Dat is dan ook de reden dat ik denk dat ze redelijker zouden zijn. In plaats van zich te laten beinvloeden door hun achterban of door domme opvattingen, kunnen ze hun eigen gang gaan waardoor ze waarschijnlijk redelijkere beslissingen zouden nemen dan de politici die nu aan de macht zijn.

 8. Zinzi
  29 November 2008

  Ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik vrees van niet. Het feit dat ze de ‘grand scheme of things’ beter in kunnen zien maakt ze goede deskundigen, maar nog geen goede mensen.
  Witteboordencriminaliteit is maar een triviaal voorbeeld van hoe doordacht en slim deskundigen sléchte dingen kunnen doen…

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 9 November 2008 by in Studies.

For e-mail updates!

Join 70 other followers

Forgotten Tomes

Statistics

 • 26,491 Minds Expanded

Instagram

Korean food comes in many shapes and sizes, but one of the most famous and well liked among tourists must be the humble #Bibimbap.
Usually not much more than a bowl of rice into which you mix (bibida in Korean) various vegetables, topped off with some spicy gochujang, bibimbap is a staple food that can be found almost anywhere and at very reasonable prices.

There's also quite a few traditionally styled restaurants such as the one in the picture that serve a bit more 'up-scale' versions that resemble the food royalty used to eat many centuries ago.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Seoul #Korea #SouthKorea #Seoul_Korea #SeoulKorea #Namsan #MongmyeokSanbang #Restaurant #KoreanRestaurant #Gochujang #Traditional #Food #Foodstagram #Koreanfood #Hanok
#서울 #남산 #목멱산방 #비빔밥 #고추장 #밥 #먹스타그램 #푸드그램 #전통 #한옥 #맛집 #남산맛집 You couldn't tell from this picture, but spring has suddenly been unleashed in Korea! We went from actual snow not much more than a week ago to 6° and now 22° today.

Originally, Koreans were always very proud of their '사계절' - 4 seasons. In the past few years though, fall and spring have been reduced to mere weeks as golden brown leaves freeze off the trees in 'fall' and cherry blossoms bloom in tropic temperatures in 'spring'.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Korea #SouthKorea #Goyang #Spring #Seasons #4seasons #fall #landscape #traintracks #tracks
#4계절 #계절 #봄 #가을 #고양 #선로 대한민국 만세!
Today is a holiday in Korea; the remembrance of the March 1st movement, which marked the beginning of the Korean people standing up to their Japanese oppressors in the early 20th century.

Unfortunately, instead of celebrating this important day in Korea's history, some people use it as an excuse to push their pro-박근혜 agenda. Former president Park Geun-Hye has been incarcerated for months now while on trial on 18 charges, including bribery, coercion, abuse of power and the leakage of government secrets during her ill-fated presidency. In spite of the overwhelming evidence against her, there are still some (almost exclusively senior) citizens who believe she should be reinstated as the legal president of Korea.

In spite of the fact that I don't agree with their politics, seeing everyone singing and waving the 태극기 together did make me feel good, although being one of the only foreigners in a crowd of riled up Koreans also reminded me that I'll never truly be part of their society.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Seoul #Korea #SouthKorea #Seoul_Korea #March #Demonstration #Rally #Parade #Politics #Flag #Gwanghwamun #Taegukgi #Japan #Occupation #Independence #gyeongbokgung
#Optocht #ZuidKorea #Demonstratie
#서울 #삼일 #삼일절 #광화문 #태극기 #대한민국 #만세 #대한민국만세 #삼일운동 #3월1일 #경복궁 More pictures from the Line store in Itaewon. I love it when a brand sets up something as elaborate as this; I can't stop myself from wanting to take pictures. 
These are also the first post-LASEK pictures I'm in! It is extremely strange to see myself in pictures without glasses, and I still feel kind of 'naked' when I go out without them, but it's already something I know I'll never regret!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Seoul #Korea #SouthKorea #Seoul_Korea #Itaewon #Line #LineMessenger #LineStore #LineKorea #LineFriends #LineFriendsStore #LineFriendsItaewon #Store #Cute #Bear #Plush #Dollhouse #Emoticon #Emoji
#서울 #이태원 #라인 #라인프렌즈 #라인프렌즈스토어 #라인프렌즈샵 #라인프렌즈이태원 #외국인 #네덜란드 One of the many things I love about Korea is that it has way more 'themed stores' than my own country. For some reason, some companies or brands such as Ghibli, Gundam, Kakao or, as in these pictures, Line, decide to spend millions creating beautiful flagship locations that feel like a mix of an exhibition space and a regular store.

This was the first time I visited the Line store in Itaewon since I'm not very interested in either Line nor Itaewon, but it was definitely a really cute sight to behold.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Korea #SouthKorea #Seoul #Seoul_Korea #Line #Kakao #LineFriends #LineStore #Store #Shop #Shops #Stores #Brand #Messenger #LineMessenger #Itaewon #LineFriendsItaewon
#서울 #이태원 #라인 #라인프렌즈 #카카오 #가게 #스토어 #라인스토어 #브랜드 A Gangnam view from the offices of my eye clinic, which is incidentally the reason I haven't posted anything in a while; I've been "busy" recovering from LASEK!

If you're interested in the process of getting vision correction surgery in Korea, check out my latest blog post. There's a link in my bio, or you can Google 'Anonymous of Holland'.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Korea #SouthKorea #Seoul #Seoul_Korea #Gangnam #Sinnonhyeon #BGNEyeClinic #BGN #Eyeclinic #LASEK #LASIK #SMILE #Laservisioncorrection #Visioncorrection #Cityscape #City #Skyline #Simcity #visit_korea #ig_korea
#밝은눈안과 #강남 #신논현 #서울 #대한민국 #라섹 #라식 #스마일 #도시 #도시경관
%d bloggers like this: