Anonymous of Holland            -A Dutchman in Korea-

    Helo welcom 2 my websight

De Ideale Staat

Op het moment worden we doodgegooid met filosofie en democratie op de uni, dus vandaar dat ik mijn idee van de ideale staat maareens in woorden heb vervat:

Democratie is een leugen

De enige echte democratie is directe democratie, een democratie waarbij het volk bijeenkomt om over elke beslissing zijn stem uit te brengen. Is de staatsschuld te hoog? Referendum. Onderwijs budget vaststellen? Referendum. Bepalen hoeveel treinen er op het traject Breda-Maastricht moeten rijden? Referendum.
Dit is natuurlijk onmogelijk in de huidige samenleving; elke burger zou elke minuut van de dag moeten stemmen en velen zullen niet stemmen op onderwerpen die hen niets kunnen schelen. Daarom heeft Nederland, en vele andere landen, een representatief stelsel in het leven geroepen.
Een stelsel waarbij, volgens de schoolboeken, ‘het volk’ invloed uitoefent op het bestuur van het land, door te stemmen op door politieke partijen opgestelde lijsten van kandidaten. Niet government by the people, zoals in een directe democratie, maar government for the people.

Maar hoe kan het dat de huidige samenleving hier geen vraagtekens bij zet? Hoe kan het dat wij blind geloven wat de schoolboeken schrijven? Hoe kan het dat we niet inzien dat ‘het volk’ in deze zogenaamde ‘democratie’ geen enkele vorm van zeggenschap heeft?
Elke 4 jaar lopen we naar het stembureau om onze stem ‘uit te brengen’. En dat was het. En zelfs dan heeft het volk nog geen invloed. Het kan zomaar zijn dat de grootste partij niet gaat regeren met de enagrootste partij (wat dus blijkbaar ‘de wil van het volk’ was; gezien daar de meeste mensen op gestemd hebben) maar met drie veel kleinere partijen, omdat dat nu eenmaal het beste uitkomt voor de belangen van die partij. En dan nog durven ze zichzelf democratisch te noemen, te stellen dat ‘het volk heeft gesproken’. Het volk heeft allereerst nieteens gesproken, maar zijn stem aangepast, gemutileerd en verwrongen om hem door de door ons politiek stelsel opgerichte nauwe paadjes naar een van de mogelijke opties te vertalen en vervolgens wordt die al verwaterde en indirecte stem ook nogeens blatant genegeerd.
Als dit democratie voor moet stellen, wat is dan dictatuur?

‘Het volk’, demos, is niet alleen de meerderheid van het volk, maar elke individuele burger. Heeft een individuele burger invloed op het beleid? Nee. Zelfs een grote groep burgers heeft geen invloed, totdat het een dusdanig grote groep wordt dat ze weer als meerderheid te beschouwen valt. Als jij het niet eens bent met een wet, of met een streekplan voor je buurt, dan heb je je er maar aan te houden, want de meerderheid heeft gesproken. Als je moslim bent, en een radicaal rechtse partij wint de verkiezingen glansrijk, dan heb je het land maar te verlaten, want de meerderheid heeft gesproken. Als je het niet eens bent met de oorlog in Irak, dan heb je je er maar bij neer te leggen, want jouw, onze, overheid heeft besloten zijn steun toe te zeggen.
Dat brengt mij op een andere grote illusie van onze ‘democratie’, namelijk dat het kiezen van een partij of een persoon betekent dat het volk deze partij of persoon legitimeert om beslissingen te maken, en dat zij het zodoende eens zijn met die beslissingen. Indirect zijn het onze eigen beslissingen? Wat een scherts!
Ten eerste heb ik waarschijnlijk al nieteens gestemd op deze overheid die mij zou vertegenwoordigen en ten tweede doen politici, als ze eenmaal gekozen zijn, zelden wat ze beloofd hebben. Hoe durft een land, waarbij 150 man wel even uitmaakt wat het volk wil, zichzelf democratisch te noemen? Dit is niets meer dan een vermomde aristocratie, verzwakt door het feit dat de aristocraten onderling verdeeld zijn.

Indirecte democratie is overigens net zo min een wijze keuze voor een staatsvorm. Verkiezingen lopen uit in een populariteitsstrijd, politici worden door coalitievorming van hun slagvaardigheid ontdaan en worden teveel gestuurd door de grillen van het moment.

De oplossing
Zo kom ik tot de enige logische conclusie dat directe democratie niet werkt, en indirecte democratie zowel geen democratie, als onhandig is.

Niet om te zeggen dat democratie iets is waar naar gestreefd moet worden, in tegendeel zelfs. Geef het volk de macht en het wordt een grote chaos. Ze zijn als een mierenhoop zonder leider, een wirwar van individuele meningen, geen van allen bereid om samen te werken, allen vervuld met zichzelf.
Want de mens is egoistisch, zijn hele wezen bestaat uit de drang naar zelfbehoud, waar nodig ten koste van alle anderen. De mens heeft geen moreel kompas, geen notie van rechtvaardigheid, buiten wat voor hemzelf rechtvaardig lijkt.
Als ik arm ben, dan is het rechtvaardig te stelen. Als ik geslagen wordt, is het rechtvaardig terug te slaan. Als ik onderdrukt wordt is het rechtvaardig een oorlog te ontketenen. De mens denkt niet aan zijn medemens zolang hij daar zelf geen belang bij heeft. Hij beschermt zijn zoons en dochters, opdat hij kan doorleven in hun vorm, beschermt zijn vrouw omdat dat door zijn maatschappij is voorgeschreven.
Alle moreel die de mens uit zichzelf denkt te hebben is door de maatschappij opgelegd. De Universele Rechten van de Mens zijn niet universeel, ze zijn niet zelf evident. Als ze dit wel waren zou iedereen het ermee eens zijn, zou niemand vrouwen verkrachten, niemand mensen tot slaven maken,  niemand zijn kinderen slaan. De moderne mens denkt dat mensen in hun hoofd een stemmetje hebben, een moreel besef, wat hen influistert dat deze dingen ‘fout’ zijn, maar waar was dat stemmetje een aantal eeuwen of in sommige gevallen slechts decennia geleden? Als deze rechten universeel zijn, hoe komt het dan dat de Europeanen vroeger geen enkele twijfel hadden over het feit dat slavernij goed is, dat het altijd al zo bedoeld was? Hadden zij het verkeerd? Hadden zij dit morele besef, wat volgens de huidige wereldleiders intrinsiek is en dus altijd heeft bestaan, niet, of konden zij het simpelweg niet horen?
Deze denkwijze is het resultaat van onze samenleving. Wij zijn beter dan wat we vroeger waren, we zijn beter dan moslims, beter dan chinezen. Wat wij doen, denken, eten, drinken, uitkotsen en uitschijten is beter dan welk ander politiek systeem, filosofie, culinaire opvatting, kots en schijt van welk ander werelddeel of tijdsperk dan ook.
Denk je niet dat ze daar 200 jaar geleden precies zo over dachten?
Denk je niet dat ze daar in het Midden-Oosten precies zo over denken?
Als je dit niet in kunt zien ben je een volslagen idioot.
De enige reden dat wij de behoefte hebben ons ‘moreel’ te gedragen is omdat wij hebben bepaald wat ‘moreel’ is en dit proberen op te leggen aan eenieder die ons pad kruist. Zodra je geboren wordt, wordt je ‘intrinsieke morele besef’ erin gestampt. Je moet je ouders (je leiders) gehoorzamen, je moet een ander niets aandoen wat je ook zelf niet zou willen ondergaan, geweld is geen oplossing, etc. De enige reden dat wij geloven dat democratie ‘goed’ is, is omdat dat ons met de paplepel is ingevoerd. De enige reden dat ik iemand met een spelcomputer niet gewoon vermoord als ik hem wil hebben, is omdat ik van mijn geboorte al ben aangeleerd dat dit moreel verwerpelijk is.

De mens is dus van nature egoistisch, en als gevolg handelt elk individu in zijn eigen belang. Als je het volk zou laten regeren zou elk individueel lid van dat volk dus in zijn eigen belang stemmen, zonder enig gedachte aan wat goed zou zijn voor ‘de rest’.
Daar komt nog bij dat ‘het volk’, zoals Plato al zei, niet bekwaam is om zichzelf te regeren. Het is simpelweg te dom. Loop eens door de stad en het zal je opvallen hoeveel in de leegte starende niemanden je tegenkomt, kijk naar de binnenlandse politiek en je zult zien hoe dom de meningen van kleine groepen mensen kunnen zijn en kijk naar Amerika om te zien hoe dom de meningen van grote groepen mensen kunnen zijn.
En het woord ‘kunnen’ gebruik ik alleen om mensen niet te hard tegen de schenen te s
choppen. Mensen zijn dom, vooral in grote groepen. De gemiddelde Nederlander maakt zijn AOW-geld het liefst nu meteen op, en dat zou een land, of zelfs een wereld, moeten regeren? Simpelweg al vanwege het feit dat ‘het volk’ een samenraapsel van egoistische onderdelen is, is al genoeg reden om het niet te laten regeren, maar zelfs al ware het dat niet, dan is het wel te dom om in te zien wat goed is voor zichzelf.
Nu begin ik een beetje als Rousseau te klinken, maar ik stel niet voor het volk een ‘volonté general’ op te leggen en iedereen die daarvan afwijkt te ‘heropvoeden’; ik stel niet voor dat alle macht bij een absolute vorst komt te liggen zoals bij Hobbes. Wat ik voorstel lijkt het meest op Plato’s idee van de ideale staat.

De ideale Staat
Echter, in tegenstelling tot Plato, lijkt het mij het best om voor elk ‘kernonderwerp’ drie van de beste deskundigen aan te stellen als wetgever voor dat gebied, in plaats van het handjevol filosofen van Plato.
Geldzaken worden door financiele deskundigen behandeld, verkeerszaken door infrastructurele planners, onderwijszaken door onderwijsdeskundigen, etc. De financiele kern geeft het nationaal budget aan en verdeelt het over de andere kernen. Die kernen kunnen niet opkomen tegen de beslissing van de financiele kern, want zij weten wat financieel het beste is en zijn opgeleid om dit te weten.
Telkens als een erkend (daar kom ik later op terug) ‘nieuw talent’ op een bepaald kerngebied zich aandoet, vervangt deze maximaal een keer per jaar dat lid van de kern die het langst zittende is, om machtsconcentratie te voorkomen.
Om deze reden is ook elke kern gelijk. Er is geen ‘hoogste
macht’
om geschillen te beslechten, aangezien er geen ruimte is voor geschillen om te ontstaan. Elke kern heeft absolute macht binnen zijn gebied en de andere kernen hebben dat te respecteren.
Ook het volk, wat immers niet weet wat goed voor zich is, heeft geen enkel recht zich te verzetten of kernleden voor te dragen. Zij hebben een beperkte rol in het erkennen van deskundigen (daarover hieronder meer) maar daar eindigt hun invloed.

Over toetredende kernleden wordt door alle kernen gezamenlijk gestemd. Elke kern heeft 1 stem, en de kern waartoe een nieuw lid toetreedt heeft 3 stemmen. Zo wordt door deskundigen op elk vakgebied vastgesteld of in casu sprake is van een deskundige die het verdient toe te treden tot de cirkel (het wetgevende orgaan, bestaande uit de afzonderlijke kernen) of van iemand die door het volk misschien als deskundige wordt afgeschilderd, maar dit niet is.
De selecte van de originaire deskundigen geschiedt door te kijken naar de media. Alle deskundigen (door de media als zodaning aangeduid) komen bijeen en ieder krijgt, na een lang debat waarin elke deskundige aan eender welke andere deskundige alle vragen mag stellen die hij wil, 1 stem waarmee hij niet op zichzelf mag stemmen. De deskundigen met het hoogste aantal stemmen zijn voorgedragen voor de kern. Vervolgens stemmen alle deskundigen nog een keer op die mogelijke kandidaten, totdat er slechts drie overblijven die de desbetreffende kern gaan vormen.
De selectie van nieuw toetredende deskundigen gebeurt op eenzelfde wijze, alleen wordt, zoals vermeldt, per geval door de media voorgedragen, gestemd door de cirkel in zijn geheel.

Zoals gezegd bestaat elke kern uit drie deskundigen, die alle beslissingen met betrekking tot het vakgebied van de kern nemen. Middels overleg zal er altijd een meerderheid in de kern ontstaan, daar de deskundigen (in tegenstelling tot het volk) goed opgeleide mensen zijn die zich laten sturen door de rede en het algemeen belang van het volk, waar ook zij deel van uitmaken.
Geen van de kernleden staat namelijk boven de wet, al hoeven zij zich niet jegens het volk te rechtvaardigen. In hun prive-leven kunnen zij net zo goed de wet overtreden en zullen zij dezelfde straffen ondergaan als eender welke burger. In hun afwezigheid zal een plaatsvervangend deskundige in hun naam optreden.
Ookal zijn de kernen geen verantwoording schuldig aan het volk, ze zijn dit wel aan elkaar. Als 2/3de van een kern of 1/2de van de cirkel van mening is dat een cirkellid zijn taak niet naar behoren vervult, kunnen zij hem of haar uitstoten. Een uitgestoten lid kan nimmer meer deelnemen aan de cirkel.

Elke deskundige kan geacht worden redelijk te zijn en het algemeen belang te dienen, juist door het geit dat zij beter zijn dan de rest van het volk. Zodoende zullen zij nooit hun macht misbruiken en altijd handelen op de wijze die het best is voor hun onderdanen. In het geval van een ‘rotte appel’ blijft daar altijd de uitsluitingsprocedure en het feit dat de macht van elke kern beperkt is tot een klein deel van de samenleving.

Als uitvoerende macht zullen voor elke provincie veiligheidskernen worden aangesteld, met elke zeven leden, samengesteld uit de bovenlaag van het politiecorps. Zij zullen, net als in het huidige systeem, de wet handhaven.
Het leger blijft zijn huidige positie, afgescheiden van de politie, behouden, onder leiding van een militaire kern in de cirkel.
De rechtsprekende macht blijft ook behouden. Het systeem van rechtbanken, hoven en de Hoge Raad blijft zoals het is, met de toevoeging van enkele specialistische hoven voor economische- en overheidszaken, met mogelijkheid tot uitbreiding. Hierover beslist de rechtsspraak kern, doch zal het voor hen niet mogelijk zijn dit systeem af te schaffen.

Op deze manier hoeft het volk zich niet meer bezig te houden met zaken waar ze onkundig over zijn, hoeven ze zich niet meer druk te maken over het welzijn van de staat en niet over hun eigen welzijn, wat het hoogste goed is voor de cirkel.
De cirkel regeert in het belang van het volk, en dient het volk, zonder beperkt te worden door de gelimiteerde capaciteiten van het volk.
Dit is waarlijk de Ideale Staat.

Advertisements

8 comments on “De Ideale Staat

 1. Zinzi
  9 November 2008

  Leuk stuk! Enkele kanttekeningen:

  Sinds wanneer zijn die deskundige zulke goede mensen die geen eigenbelang nastreven, niet gaan konkelen achter de schermen, niet het systeem plat leggen door systematisch dwars te liggen. En sinds wanneer zijn drie mensen genoeg om alle invalshoeken van een zaak te benaderen? Stel nou dat drie VVD-achtige mensen zijn het ‘beste’ zijn op economisch gebied en dus een economische kern vormen, en dus een VVD-achtig economische beleid gaan vormen, en linke ideeën over economie dus helemaal niet aan bod komen, ook niet meer aan bod kunnen komen omdat de VVD-achtige deskundigen niet op dat soort mensen stemmen, is het dan nog eerlijk?

  “Elke deskundige kan geacht worden redelijk te zijn en het algemeen belang te dienen, juist door het geit dat zij beter zijn dan de rest van het volk.” zeg je. Sinds wanneer gaat redelijkheid gelijk op met deskundigheid en ‘beter zijn’? Domme mensen zijn niet per definitie onredelijker dan slimme mensen. Erg slimme/deskundige mensen zijn zéker niet per definitie redelijk.

 2. Niec
  9 November 2008

  Wow was dit zomaar in je vrije tijd of moest het voor school?

 3. Zinzi
  10 November 2008

  School kan inspirerend zijn. ;)

 4. Gemma
  11 November 2008

  “Elke deskundige kan geacht worden redelijk te zijn en het algemeen belang te dienen, juist door het [i]geit[/] dat zij beter zijn dan de rest van het volk”

  Geen schapenhorror meer voor jou, meneertje.

 5. Zinzi
  17 November 2008

  Wel rellen maar niet discussi”eren? … Ga eens op mijn vragen in!

 6. Richard LIVE FROM UNI
  17 November 2008

  Mja, ben ik nietmeer aan toegekomen dit weekend. Volgend weekend zal ik je humoren =p
  Overigens is dit uit vrije beweging Nicole, m’n brein wil af en toe bepaalde onderwerpen niet loslaten -.-‘

 7. Richard LIVE FROM UNI
  26 November 2008

  Dus kheb m’n opdracht al af en moet nu nog ‘n uur wachten tot ‘t volgende college begint, dus kzal eindelijk eens reageren op Zinzi.
  Eigenlijk heb ik me er “op z’n filosoofs” makkelijk vanaf gemaakt door te stellen dat deskundigen automatisch ook redelijk en onzelfzuchtig zijn. Plato deed het, Rousseau deed het en die ene andere filosoof die ik me even niet kan herinneren ook. In realiteit is er nu eenmaal geen ideale samenleving mogelijk omdat mensen fucking klootzakken zijn en altijd alleen maar aan zichzelf denken. Maarja, dat is weinig interessant om over te schrijven.
  Ik denk however wel dat deskundigen /minder/ geneigd zullen zijn hun eigenbelang na te streven dan gewone mensen, omdat ze beter de ‘grand scheme of things’ in kunnen zien. Dat is dan ook de reden dat ik denk dat ze redelijker zouden zijn. In plaats van zich te laten beinvloeden door hun achterban of door domme opvattingen, kunnen ze hun eigen gang gaan waardoor ze waarschijnlijk redelijkere beslissingen zouden nemen dan de politici die nu aan de macht zijn.

 8. Zinzi
  29 November 2008

  Ik hoop dat je gelijk hebt, maar ik vrees van niet. Het feit dat ze de ‘grand scheme of things’ beter in kunnen zien maakt ze goede deskundigen, maar nog geen goede mensen.
  Witteboordencriminaliteit is maar een triviaal voorbeeld van hoe doordacht en slim deskundigen sléchte dingen kunnen doen…

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 9 November 2008 by in Studies.

For e-mail updates!

Join 68 other followers

Forgotten Tomes

Statistics

 • 25,836 Minds Expanded

Instagram

Are you hyped for the #WinterOlympics yet?
Because the Korean government would really, really like you to be #hype!

I've never really been into the Olympics, except for that one time when the guy who was born in the same town I lived in (#GianniRomme) was raking in Gold Medals like it was one of those coin pusher games - and even then it was mostly because my school was making a big deal out of it.
As such, I'm not very interested in the Winter Olympics either, even though this is the first time I'd be able to attend the events myself and watch my country's athletes get burried in speed skating medals.

Still, I hope Korea will put on a show - and a performance - to be remembered for years to come.

________________________________________

#Olympics #Olympic #Korea #Seoul #Lotte #Departmentstore #SooHorang #Christmas #decoration #decorations #shopwindow #shop #pyeongchang2018 #pyeongchang #평창 #평창2018 #올림픽 #겨울 #수호랑 #스타크래프트 is love #Starcraft is life.

Being a Starcraft fan in Korea feels a lot like what I'd imagine being a rich acquaintance of Ronaldo would feel like for a football fan - you get front row seats to all the major games, get to meet legends like Messi, Robben or Buffon (in our case, Byun, SoO or Stats) and get to ask for their signature pretty much whenever you want - all without paying a single penny.

The professional scene has been taking hit after hit since I started getting interested in it, and I'm afraid it'll never be the same as it once was, but I'm glad that in 2018, as well, I'll be able to enjoy some of the best e-Sports the world has to offer.

#WingsOfLiberty down, #HeartOfTheSwarm and #LegacyOfTheVoid to go.

______________________________________

#스타2 #스타크래프트2 #Starcraft2 #Byun #TY #Maru #INnoVation #esports #gaming #progamer #Korean #Korea #e스포츠 #진에어 #진에어그린윙스 #SKT1 #Dark #collection #collector #PC #RTS #변현우 #이신형 #전태양 #조성주 처음 한국에서 @kim.minji.ki204 가 그린 책을 발견할 때부터 (그 #책 읽을 수 없어도, ㅎㅎ) 한 순간엔 큰 #팬 되었고 작년 #서울일러스트레이션페어 에서 직접 만날 수 있어서 너무 즐거웠다.

이제 인스타로 새 책을 받을 수 있는 이벤트가 있어서 당연히 참여해야지~

#kimminji #thejunglebook #정글북 #정글북리그램이벤트 #indigo 한국에서 역사랑 현대 항상 어떤 이상한 발렌스로 공존한다.

In Korea, the past and the present are always living together in some sort of awkward balance.
Traditional norms, values and traditions clash with the influence of a rapidly modernizing and developing society; pride in one's roots compete with a constant need to move forward, and historical buildings vie for room to breathe in the middle of a metropolis.
I hope Korea manages to move forward without forgetting the things that make it unique.

__________________________

#대한민국 #한국 #절 #불교 #봉은사 #역사 #현대 #발렌스 #서울 #Seoul #Korea #SouthKorea #Temple #Shrine #Buddhism #Buddha #traditional #Buddhist #history #present #balance #City #koreantemple #development #Metropolis #tranquility #modernization This is such an #unoriginal picture but..doesn't it look just like a #postcard?

#Seoul #Korea #SouthKorea #Namsan #NamsanTower #City #Road #Traffic #Korean #mountain #trees #green #NSeoulTower #Tower #서울 #도시 #남산 #남산탑 #산 #탑 #도로 #엽서 #그림엽서 #남산타워 On some nights, when I'm feeling all beat down by stress and worries about whether or not I'll be able to support myself over here or where my life is heading, and when I'm just drunk enough, when I see the second snow of the year coming down outside my window, I just can't help but go outside, play some music and dance in the snow like an idiot because for some reason it just reminds me of how much I love being in this country.
Fuck you, Korea. I love you.
.
.
. 
#secondsnow #firstsnow #둘째눈 #첫눈 #Seoul #서울 #snow #눈 #Korea #SouthKorea #Korean #Life #Street #KyungHeeUniversity #KyungHee #경희 #경희대 #dongdaemoon #동대문구 #이문동 #winter #겨울 #atmosphere #분위기 #reallylongsentence
%d bloggers like this: