Anonymous of Holland            -A Dutchman in Korea-

    Helo welcom 2 my websight

Mijn intense ervaringen als iudex

Wegens de overweldigende interesse in mijn loopbaar als praetor (ahem) ga ik hier lekker even het vonnis waar ik 3 weken voor gezwoegd heb posten:

De iudex is tot eenvonnis gekomen.

Alvorens het vonnis uitte spreken, zal ik eerst ingaan op de procedurele verweren, gemaakt dooradvocaten van de eisende partij, te weten:
1. Gedaagde heeftnagelaten zekerheid te stellen dat hij opnieuw zou verschijnen door middel vanstipulatie waarin hij een bepaald boetebedrag belooft voor het geval dat hijniet zou verschijnen.
2. Gedaagde heeft op hetmoment dat wij als eisende partij een actio hebben ingesteld, niet gereageerdop de actio zelf.
3. Verweerder heeft zijnverweerschrift gericht tot de Praetor, terwijl dit tot de Iudex gericht hadmoeten zijn.

De iudex reageert alsvolgt:

Met betrekking tot het eerste verweer:
Iudex wil eisende partijgraag herinneren aan het feit dat de iniure fase in één zitting is afgerond. (We zijn in de 3debijeenkomst 'opnieuw begonnen' omdat we in de 2de eigenlijk nogbijna niet hadden gedaan en het op die manier beter liep) Uit de Instituten vanGaius blijkt dat een stipulatio zoals voorgesteld door eisers alleen nodig is indiende in iure fase níet in één zittingvoltooid kan worden. Na het totstand komen van de litis contestatio is deze sowieso niet meer nodig.
Het verweer wordtzodoende afgewezen.

Met betrekking tot het tweede verweer:
Gedaagde heeft terzitting, ten aanzien van de Praetor, de eis van eisers betwist en ontkend.Hiermee gaf hij te kennen, dat hij bereid was op de actio, zoals voorgelegd, inte gaan. Expliciete bevestiging van de toepasselijkheid van de te verlenenactio was dus niet noodzakelijk.Daarnaast heeft gedaagde later toegezegd zichzelf te binden aan de verleendeformula, waarmee zijn acceptatie van de voorgelegde actio gegeven is.
Ook dit verweer treft dusgeen doel.

Met betrekking tot het derde verweer:
In de fase in iure is het gewoonlijk dat zoweleiser als gedaagde hun verhaal indienen bij de praetor, zodat deze eenafgewogen beslissing kan maken ten aanzien van de eventueel te verlenen actio.Praetor heeft ter zitting nadrukkelijk aan gedaagde aangegeven dat het niet totzijn takenpakket behoort in te gaan op inhoudelijke verweren. Dit heeft hij danook niet gedaan.
Iudex acht zodoende deenkele toevoeging van een inhoudelijk verweer in het aan de Praetor gerichttedocument niet van zodanige zwaarte dat te spreken valt van een "cruciale procedurefout"en wijst daarmee ook dit verweer af.

Nu deze procedureleverweren zijn afgehandeld volgt mijn vonnis:
Ik, Richard Luijten,iudex in de zaak van Julius Aquilinus tegen Iustus Aufidius Victorinus, beideRomeins burger, ben van mening dat de in de formula voorgelegde gang van zakenniet voldoende aannemelijk is gemaakt.
Zodoende spreek ikgedaagde, Iustus Aufidius Victorinus, vrij.

Absolvo

Om partijen meer inzichtte geven in dit vonnis zal ik het kort toelichten:

Het dient allereerstvermeldt te worden dat degene die stelt, moet bewijzen. De eisende partij zoudus voldoende aannemelijk moeten maken dat hetgeen in de formula is beschreven,namelijk dat de slaven van Iustus Aufidius Victorinus verantwoordelijk zijnvoor de dood van Servius, ook daadwerkelijk is voorgevallen.

Om een actio, gebaseerdop Hoofdstuk 1 van de Lex Aquilia, te doen slagen, moeten vijf voorwaardenvervuld worden, te weten: Damnus (schade), Iniuria (onrechtmatigheid), Datum(toegebracht door fysiek handelen), causaal verband en dolus of culpa (opzet ofschuld).

Met betrekking tot Damnus:
Dat er in dit gevalschade is geleden door Julius Aquilinus is vanzelfsprekend. Servius was eengoede nomenclator en zijn verlies zal dan ook niet onopgemerkt aan zijn meestervoorbij zijn gegaan.

Met betrekking tot Iniuria:
Ook de onrechtmatigheidvan het doden van een slaaf kan snel worden aangenomen, daar er slechts weiniggeldige redenen zijn het eigendom van een ander te beschadigen of onbruikbaarte maken.

Echter, de onrechtmatigheidkan slechts worden aangenomen indien in voldoende mate is bewezen wieverantwoordelijk is voor de dood van de slaaf. In dit geval ben ik van meningdat niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat de slaven van Victorinus verantwoordelijkzijn voor de dood van Servius.

Met betrekking tot Datum:
Het is waar dat, zoalseiser in zijn slotpleidooi naar voren brengt, ook nalaten of onzorgvuldighandelen genoeg kan zijn om aan deze voorwaarde te voldoen. Het is echteronvoldoende bewezen dat de slaven van Victorinus inderdaad de karren niet goedhebben geïnspecteerd. Daar de eisende partij niet tijdig op mijn verzoek metbetrekking tot de noodzaak van het toelaten van het deskundigenrapport van deheer Octavius Lipus is ingegaan, kan ik niets anders doen dan dit bewijsstukbuiten beschouwing laten. Dan rest als enig bewijsstuk de verklaring van IustusVictorinus, waarin hij verklaart dat hij zijn karren nauwkeurig heeftgeïnspecteerd en tot de conclusie is gekomen dat deze geen uitstekende balkenbevatten en dat alle vracht goed bevestigd was. Iudex hecht weinig waarde aandeze verklaring, daar Victorinus veel reden had om niet de waarheid te spreken,maar gezien het feit dat dit het enige bewijs met betrekking tot dit deel vande zaak is, zal van deze verklaring moeten worden uitgegaan.

Met betrekking tot de causaliteit:
Iudex is het niet eensmet gedaagde dat de getuigenverklaring van Macedonicus Maximus onbetrouwbaar ofonwaar is. Het is voldoende aannemelijk dat de karren van gedaagde inderdaadmet hoge snelheid door de slecht verlichtte straten reden. Dit betekent echternog niet dat daardoor ook vast staat dat Servius dan dís door deze karren omhet leven moet zijn gekomen.

Ook hetdeskundigenrapport van Nepos Pius biedt voor deze conclusie weinig aansluitingspunten.Zoals gedaagde in zijn slotpleidooi al naar voren heeft gebracht, is hetgiswerk van deze arts aan het slot van de verklaring te weinig onderbouwd.Eisers hadden er goed aan gedaan hem meer te vragen over de reden waarom hijvan mening was dat de hoofdwond van Servius aan een uitstekende balk had kunnenworden verweten. Daarbij komt nog dat ik, wederom door gebrek aan bewijs, uitmoet gaan van de verklaring van Victorinus, dat de karren geen uitstekendevoorwerpen bevatten.

Met betrekking tot dolus of culpa:
Het moge duidelijk zijndat een meester voor zijn slaven verantwoordelijk is. Hadden de slaven vanIustus Aufidius Victorinus inderdaad onrechtmatig gehandeld, dan zou hijdaarvoor aansprakelijk zijn. Nu dit echter onvoldoende aannemelijk is gemaakt,ben ik geneigd hier te spreken van casus. Toevallig is Servius overleden opdezelfde avond als dat de karren van Victorinus hun doortrek door dat deel vande stad maakten.

Op deze wijze is de Iudextot zijn vonnis gekomen: absolvo.

Ik heb besloten,
      RichardLuijten, Iudex

Advertisements

2 comments on “Mijn intense ervaringen als iudex

 1. Zinzi
  24 January 2009

  Oh lol! =D Heb je dit ook voorgedragen of hoefde het alleen maar schriftelijk?

 2. Harry d. Busdriver
  24 January 2009

  Ook uitgesproken. Kvond ‘t wel hax praetor en iudex zijn, vooral omdat er zo weinig vormvoorschriften waren waar ik me aan moest houden, dus ik kon gewoon zeggen van EN DEZE PARTIJ MOET NU DIT EENS EVEN DOEN =p

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 23 January 2009 by in Studies.

For e-mail updates!

Join 72 other followers

Forgotten Tomes

Statistics

 • 26,906 Minds Expanded

Instagram

This weekend the 156th Seoul Comic World was hosted in SETEC in Gangnam. Comic World is a little like the Japanese Comiket: a large event where individual artists or art circles are given the chance to show off and hopefully sell their work to a huge community of anime and manga fans. Unlike Comiket though, Comic World is hosted at least once a month, either in Seoul or in Busan. And tickets are only ₩5000! One of the greatest things about this event is how all the goods are so cheap. Cards usually go for ₩800 or ₩1,000; posters for ₩3,000; key chains for ₩5,000 and you can even get little plastic cutouts of characters you can put on your desk for about ₩15,000. The other greatest thing are the cosplayers: people who worked for weeks or months on a costume to show off their love for a certain character. Unfortunately, the bad weather yesterday meant there weren't many opportunities for taking pictures, but when the weather's good you'd be in for a treat! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ══════════════════════ #Seoul #Korea #SouthKorea #Seoul_Korea #ComicWorld #SeoulComicWorld #Anime #Manga #Comics #Deadpool #Spiderman #Ash #EvilDead #Cosplay #Marvel #Avengers #Pokemon #서울코믹월드 #코믹월드 #아니메 #만화 #코믹 #데드풀 #스파이더맨 #애시 #이블데드 #코스플레이 #마블 #어벤져스 #포케몬
A warm spring day like today is the perfect time to take a stroll around the Great Korean Beer Festival. And to ignore your thesis work and just hang out with friends without worrying just for a little while. Seoul has a number of beer festivals all around the year, and although none of them come even close to the magnificent glory of the Daegu Chimaek Festival, they're definitely a good way to get away from the (let's be honest, not very good) usual Korean beers. The Great Korean Beer Festival is taking place around COEX (Samseong station exit 5 or 6) right now until the 6th of May, so have a look when the weather's right! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ══════════════════════ #Korea #SouthKorea #Seoul #Seoul_Korea #COEX #Samseong #Gangnam #Beer #Craftbeer #Koreancraftbeer #Festival #BeerFestival #CraftBeerFestival #Koreanbeer #KoreanFestival #GKBF #맥주 #크래프트비어 #크래프트맥주 #맥주축제 #축제 #코엑스 #5월 #삼성역 #대구치맥페스티벌
Absolute chills when the President of South Korea, Moon Jae-In, and the dictator of North Korea, Kim Jung-Un, joined hands and stepped over the military demarcation line together. What a beautiful and meaningful gesture. Although I, like many Koreans, feel like this might be just another little trick from the North to get their sanctions loosened for a while, there is a part of me that hopes it will mean more than that this time. There's even talk of signing an actual peace treaty to finally end the war that has officially been going on between the two Koreas since 1950! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ══════════════════════ #Korea #SouthKorea #DMZ #NorthKorea #MoonJaeIn #KimJongUn #KimJungUn #NorthKorea #DPRK #Summit #unification #대한민국 #북한 #문재인 #김정은 #남북정상회담 #남북
Finally, just for an instant, my life looked just like one of those Apple commercials. It's 시험기간 (test week) in Korea, so cafés are filled to the brim with students sighing profound sighs of despair as they stare blankly at a pile of books and printouts, hoping the knowledge contained within them will somehow seep into their brains if only they sigh loudly enough. It's extra fun to visit cafés around this time of the year, not just because it's infinitely fascinating to observe Korean study rituals, but also because you'll automatically feel great about the fact that you do NOT have any tests to study for and can instead sit back and go through the birthday cards your family sent you for a birthday you almost forgot is now dawning very, very near. Good luck, guys, good luck. 화이팅, 한국 학생들! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ══════════════════════ #Korea #SouthKorea #Seoul #Seoul_Korea #Cafe #Café #Seoulcafe #HUFS #Hankukuniversityofforeignstudies #Midterms #Testweek #Study #Studying #Studygram #Birthday #Birthdaycard #Sony #Tentamenweek #ZuidKorea #Verjaardag #시험기간 #공부 #공부스타그램 #카페 #외대 #외대앞 #외대카페 #생일 #생일카드 #화이팅
If you ever find yourself in Gangnam around dinner time, and, like me, worry about being too poor (or budget conscious!) to pay 'Gangnam prices' for dinner, give this little Japanese restaurant called 'MomoSara' a chance. They serve delicious handmade Japanese style 'Hambageu' for ₩9,500, which is about as cheap as you can hope for around Gangnam. They're located about a 5 minute walk from exit 2. Also, they (unfortunately) didn't pay me to write this ㅋㅋ But sometimes it's nice to write a more 'Korean Instagram'-style post. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ══════════════════════ #Korea #SouthKorea #Seoul #Seoul_Korea #Gangnam #Food #Foodstagram #Japanesefood #Hambagu #MomoSara #Gangnam #Gangnamfood #Japanese #서울 #강남 #강남맛집 #모모사라 #일본음식 #일본집 #맛집 #일본맛집 #함바그 #먹스타그램
In spring, locals and tourists alike can often be seen hunting for that perfect selca with a tree adorned with cherry blossoms in the background to let everyone on their instagram or facebook feed know that spring has started. Being from a country that I guess simply doesn't have any cherry trees, suddenly seeing the roads and campuses of Korea covered in a blanket of pink always brings a smile to my face. It's a shame there's only a limited time to enjoy them. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ══════════════════════ #Korea #SouthKorea #Seoul #Seoul_Korea #cherryblossom #sakura #blossom #spring #flowers #bloom #petals #lente #ZuidKorea #벗꽃 #봄 #서울 #피우다 #꽃 #사쿠라
%d bloggers like this: