Anonymous of Holland            -A Dutchman in Korea-

    Helo welcom 2 my websight

Mijn intense ervaringen als iudex

Wegens de overweldigende interesse in mijn loopbaar als praetor (ahem) ga ik hier lekker even het vonnis waar ik 3 weken voor gezwoegd heb posten:

De iudex is tot eenvonnis gekomen.

Alvorens het vonnis uitte spreken, zal ik eerst ingaan op de procedurele verweren, gemaakt dooradvocaten van de eisende partij, te weten:
1. Gedaagde heeftnagelaten zekerheid te stellen dat hij opnieuw zou verschijnen door middel vanstipulatie waarin hij een bepaald boetebedrag belooft voor het geval dat hijniet zou verschijnen.
2. Gedaagde heeft op hetmoment dat wij als eisende partij een actio hebben ingesteld, niet gereageerdop de actio zelf.
3. Verweerder heeft zijnverweerschrift gericht tot de Praetor, terwijl dit tot de Iudex gericht hadmoeten zijn.

De iudex reageert alsvolgt:

Met betrekking tot het eerste verweer:
Iudex wil eisende partijgraag herinneren aan het feit dat de iniure fase in één zitting is afgerond. (We zijn in de 3debijeenkomst 'opnieuw begonnen' omdat we in de 2de eigenlijk nogbijna niet hadden gedaan en het op die manier beter liep) Uit de Instituten vanGaius blijkt dat een stipulatio zoals voorgesteld door eisers alleen nodig is indiende in iure fase níet in één zittingvoltooid kan worden. Na het totstand komen van de litis contestatio is deze sowieso niet meer nodig.
Het verweer wordtzodoende afgewezen.

Met betrekking tot het tweede verweer:
Gedaagde heeft terzitting, ten aanzien van de Praetor, de eis van eisers betwist en ontkend.Hiermee gaf hij te kennen, dat hij bereid was op de actio, zoals voorgelegd, inte gaan. Expliciete bevestiging van de toepasselijkheid van de te verlenenactio was dus niet noodzakelijk.Daarnaast heeft gedaagde later toegezegd zichzelf te binden aan de verleendeformula, waarmee zijn acceptatie van de voorgelegde actio gegeven is.
Ook dit verweer treft dusgeen doel.

Met betrekking tot het derde verweer:
In de fase in iure is het gewoonlijk dat zoweleiser als gedaagde hun verhaal indienen bij de praetor, zodat deze eenafgewogen beslissing kan maken ten aanzien van de eventueel te verlenen actio.Praetor heeft ter zitting nadrukkelijk aan gedaagde aangegeven dat het niet totzijn takenpakket behoort in te gaan op inhoudelijke verweren. Dit heeft hij danook niet gedaan.
Iudex acht zodoende deenkele toevoeging van een inhoudelijk verweer in het aan de Praetor gerichttedocument niet van zodanige zwaarte dat te spreken valt van een "cruciale procedurefout"en wijst daarmee ook dit verweer af.

Nu deze procedureleverweren zijn afgehandeld volgt mijn vonnis:
Ik, Richard Luijten,iudex in de zaak van Julius Aquilinus tegen Iustus Aufidius Victorinus, beideRomeins burger, ben van mening dat de in de formula voorgelegde gang van zakenniet voldoende aannemelijk is gemaakt.
Zodoende spreek ikgedaagde, Iustus Aufidius Victorinus, vrij.

Absolvo

Om partijen meer inzichtte geven in dit vonnis zal ik het kort toelichten:

Het dient allereerstvermeldt te worden dat degene die stelt, moet bewijzen. De eisende partij zoudus voldoende aannemelijk moeten maken dat hetgeen in de formula is beschreven,namelijk dat de slaven van Iustus Aufidius Victorinus verantwoordelijk zijnvoor de dood van Servius, ook daadwerkelijk is voorgevallen.

Om een actio, gebaseerdop Hoofdstuk 1 van de Lex Aquilia, te doen slagen, moeten vijf voorwaardenvervuld worden, te weten: Damnus (schade), Iniuria (onrechtmatigheid), Datum(toegebracht door fysiek handelen), causaal verband en dolus of culpa (opzet ofschuld).

Met betrekking tot Damnus:
Dat er in dit gevalschade is geleden door Julius Aquilinus is vanzelfsprekend. Servius was eengoede nomenclator en zijn verlies zal dan ook niet onopgemerkt aan zijn meestervoorbij zijn gegaan.

Met betrekking tot Iniuria:
Ook de onrechtmatigheidvan het doden van een slaaf kan snel worden aangenomen, daar er slechts weiniggeldige redenen zijn het eigendom van een ander te beschadigen of onbruikbaarte maken.

Echter, de onrechtmatigheidkan slechts worden aangenomen indien in voldoende mate is bewezen wieverantwoordelijk is voor de dood van de slaaf. In dit geval ben ik van meningdat niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat de slaven van Victorinus verantwoordelijkzijn voor de dood van Servius.

Met betrekking tot Datum:
Het is waar dat, zoalseiser in zijn slotpleidooi naar voren brengt, ook nalaten of onzorgvuldighandelen genoeg kan zijn om aan deze voorwaarde te voldoen. Het is echteronvoldoende bewezen dat de slaven van Victorinus inderdaad de karren niet goedhebben geïnspecteerd. Daar de eisende partij niet tijdig op mijn verzoek metbetrekking tot de noodzaak van het toelaten van het deskundigenrapport van deheer Octavius Lipus is ingegaan, kan ik niets anders doen dan dit bewijsstukbuiten beschouwing laten. Dan rest als enig bewijsstuk de verklaring van IustusVictorinus, waarin hij verklaart dat hij zijn karren nauwkeurig heeftgeïnspecteerd en tot de conclusie is gekomen dat deze geen uitstekende balkenbevatten en dat alle vracht goed bevestigd was. Iudex hecht weinig waarde aandeze verklaring, daar Victorinus veel reden had om niet de waarheid te spreken,maar gezien het feit dat dit het enige bewijs met betrekking tot dit deel vande zaak is, zal van deze verklaring moeten worden uitgegaan.

Met betrekking tot de causaliteit:
Iudex is het niet eensmet gedaagde dat de getuigenverklaring van Macedonicus Maximus onbetrouwbaar ofonwaar is. Het is voldoende aannemelijk dat de karren van gedaagde inderdaadmet hoge snelheid door de slecht verlichtte straten reden. Dit betekent echternog niet dat daardoor ook vast staat dat Servius dan dís door deze karren omhet leven moet zijn gekomen.

Ook hetdeskundigenrapport van Nepos Pius biedt voor deze conclusie weinig aansluitingspunten.Zoals gedaagde in zijn slotpleidooi al naar voren heeft gebracht, is hetgiswerk van deze arts aan het slot van de verklaring te weinig onderbouwd.Eisers hadden er goed aan gedaan hem meer te vragen over de reden waarom hijvan mening was dat de hoofdwond van Servius aan een uitstekende balk had kunnenworden verweten. Daarbij komt nog dat ik, wederom door gebrek aan bewijs, uitmoet gaan van de verklaring van Victorinus, dat de karren geen uitstekendevoorwerpen bevatten.

Met betrekking tot dolus of culpa:
Het moge duidelijk zijndat een meester voor zijn slaven verantwoordelijk is. Hadden de slaven vanIustus Aufidius Victorinus inderdaad onrechtmatig gehandeld, dan zou hijdaarvoor aansprakelijk zijn. Nu dit echter onvoldoende aannemelijk is gemaakt,ben ik geneigd hier te spreken van casus. Toevallig is Servius overleden opdezelfde avond als dat de karren van Victorinus hun doortrek door dat deel vande stad maakten.

Op deze wijze is de Iudextot zijn vonnis gekomen: absolvo.

Ik heb besloten,
      RichardLuijten, Iudex

Advertisements

2 comments on “Mijn intense ervaringen als iudex

 1. Zinzi
  24 January 2009

  Oh lol! =D Heb je dit ook voorgedragen of hoefde het alleen maar schriftelijk?

 2. Harry d. Busdriver
  24 January 2009

  Ook uitgesproken. Kvond ‘t wel hax praetor en iudex zijn, vooral omdat er zo weinig vormvoorschriften waren waar ik me aan moest houden, dus ik kon gewoon zeggen van EN DEZE PARTIJ MOET NU DIT EENS EVEN DOEN =p

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on 23 January 2009 by in Studies.

For e-mail updates!

Join 70 other followers

Forgotten Tomes

Statistics

 • 26,391 Minds Expanded

Instagram

One of the many things I love about Korea is that it has way more 'themed stores' than my own country. For some reason, some companies or brands such as Ghibli, Gundam, Kakao or, as in these pictures, Line, decide to spend millions creating beautiful flagship locations that feel like a mix of an exhibition space and a regular store.

This was the first time I visited the Line store in Itaewon since I'm not very interested in either Line nor Itaewon, but it was definitely a really cute sight to behold.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Korea #SouthKorea #Seoul #Seoul_Korea #Line #Kakao #LineFriends #LineStore #Store #Shop #Shops #Stores #Brand #Messenger #LineMessenger #Itaewon #LineFriendsItaewon
#서울 #이태원 #라인 #라인프렌즈 #카카오 #가게 #스토어 #라인스토어 #브랜드 A Gangnam view from the offices of my eye clinic, which is incidentally the reason I haven't posted anything in a while; I've been "busy" recovering from LASEK!

If you're interested in the process of getting vision correction surgery in Korea, check out my latest blog post. There's a link in my bio, or you can Google 'Anonymous of Holland'.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Korea #SouthKorea #Seoul #Seoul_Korea #Gangnam #Sinnonhyeon #BGNEyeClinic #BGN #Eyeclinic #LASEK #LASIK #SMILE #Laservisioncorrection #Visioncorrection #Cityscape #City #Skyline #Simcity #visit_korea #ig_korea
#밝은눈안과 #강남 #신논현 #서울 #대한민국 #라섹 #라식 #스마일 #도시 #도시경관 While we were still huddled around campfires to keep warm, Koreans had already invented an ingenious system of stone passages beneath their homes that provided heating by redirecting warm smoke, and later water.

Now, ondol heating is a staple of any building, no matter how high or low the rent. As a Dutchman, floor heating has always been something associated with 'fancy people', so it's petty nice to be able to enjoy warm feet in cold winters like this one myself.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Korea #SouthKorea #Palace #fortress #Koreanpalace #traditional #ondol #heating #floorheating #history #Namhansanseong #Asia #snow #historical #kasteel #burcht #UploadKorea #geschiedenis #verwarming #vloerverwarming
#온돌 #대한민국 #남한산성 #요새 #전통 #역사 #한국 #눈 Buddhism has an ever increasing following in Korea, in spite of the extreme popularity of Christianity. As an outsider, it's strange to me how traditional Confucian values and Buddhist teachings can live hand in hand with a modernizing society and the vastly different beliefs of a Western religion, but somehow, people here make it work.

The atmosphere of a Korean temple couldn't be more different from that of a European church or cathedral. Whereas a church makes one feel close to God, a temple makes one feel close to nature.
Perhaps that's why I love them so much.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Korea #SouthKorea #Namhansanseong #Temple #Koreantemple #religion #Buddhism #Buddha #Buddhist #Buddhisttemple #Traditional #snow #Buddhisme #ZuidKorea #Confucius #Confucian #Christian #Christianity #Church #Cathedral
#대한민국 #남한산성 #불교 #절 #사찰 #석가모니 #전통 #종교 #기독 #기독교 There are lots of relics from the past strewn around all over the Korean peninsula, but I was really surprised when my 형 showed me Namhansan - a real (fake) traditional town that acted as an emergency palace for some time, surrounded by ancient walls and less ancient hiking trails.

It was probably my imagination, but the air did smell cleaner over there on the snow covered mountain where we found this small temple.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Korea #SouthKorea #Temple #Koreantemple #Namhansanseong #Traditional #architecture #Buddhism #Buddhist #Buddhisttemple #snow #ig_korea #ig_asia #mountain #tempel #Buddhisme #ZuidKorea
#대한민국 #절 #불교 #남한산성 #전통 #눈 #산 #외국인 #네덜란드 #사찰 It's a miracle that Dark made it through to the round of 16. Not because his play wasn't amazing (his hold against Trap's shield battery rush was simply phenomenal), but because it's like having me as a fan is like death's kiss; the players I love never seem to win anything when I'm there to cheer them on!

RIP Byun, please come back stronger and harder next season.
Congratulations Dark, for beating my curse! 계속계속 응원하겠습니다!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
══════════════════════
#Starcraft #Starcraft2 #SC2 #GSL #esport #esports #progamer #gaming #Zerg #Protoss #Dark #Trap #Byun #interview
#스타크래프트 #스타크래프트2 #스타2 #e스포츠 #아프리카 #아프리카tv #프로게이머 #게임 #게이밍 #게이머 #변현우 #박령우 #조성호 #저그 #프로토스 #인터뷰
%d bloggers like this: